Goonga

Fulɓe e kuutira balndi nder metuki. Mawɓe Fulɓe daga ko neeɓi to e mbolwa, e ɓe meta nder balndi. Balndi e holla haala suuɗika. Sey to neɗɗo numi ko luggi nden hetta ko ka wiˈata ngam faama. E woodi balndi Fulfulde feere-feere.

Raa to janngata balndi dow Goonga:

(1) Allah hoosata semmbe kohi hokkita babammbi.

(2) Bone hannde, hakkiilo jaango.

(3) Baaba fuu e baaba mum.

(4) Bojel monnanaayi piɗɗo ngel bono bakkiiɗo ngel.

(5) Donngal fuu e tekkere mum.

(6) Ɗon to ko wuurori joode cimtirta/ndufirta.

(7) Ɗuuɗuki jayngol waɗataa ɓumɗo yiˈa.

(8) Gaynaako colli ƴittataa sawru.

(9) Hiite jaanyirtaake to nge nyaaɗiri.

(10) Honnduko koɗo ɗum mbaggu.

(11) A nyaamataa nyiiri pusaa leˈal.

(12) Caahu haɗataa risku.

(13) Bakkiiɗo ngal ɓoosaaru senndiraaka bee wiˈeeki ƴaa!

(14) Dawɗo hisay naange.

(15) Ɗoyɗi kennyiti bumɗo.

(16) Fergere bu’e naawaayii ammaa ɓernde metti.

(17) Hitere hollataake ɗoyngol.

(18) Hokkee salo/wanya, nden lada wujja.

(19) Honnduko koɗo ɗum mbaggu.

(20) Honnduko taƴata daande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.