Ƴoyre

Tummude Fulfulde ngam koomoye Pullo nyeɗa yara. Daga duuɓi dutal, ennen Fulɓe en ekkita sukaaɓe haa e mawɓe taali ngam annden jonnde duuniyaaru. Hannde Fulɓe ɗuɓɓe anndaa taali ngam ɓe ekkitaaka nden boo ɓe nanataaɗi. Raa wigeere to nanata nden ekkitooɗa taali nder Fulfulde ngam ekkitaa woɓɓe haade maaɗa: 

Raa to keɓata deftee taali dow ƴoyre:

Taalol Sankitaaki Marle

Raa to nanata taali dow ƴoyre:

Audio file

Taalol Jaakiwa e Be'el

Audio file

Taalol Mo Reedu

Audio file

Taalol Pippibe

Audio file

Taalol Sukahoy E Boccongel

Audio file

Taalol Surbahoy 5

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.