Nyeeruki Kuugal

Fulɓe e kuutira balndi nder metuki. Mawɓe Fulɓe daga ko neeɓi to e mbolwa, e ɓe meta nder balndi. Balndi e holla haala suuɗika. Sey to neɗɗo numi ko luggi nden hetta ko ka wiˈata ngam faama. E woodi balndi Fulfulde feere-feere.

Raa to janngata balndi dow Nyeeruki Kuugal:

(1) Ɓinngel goodungel conndi, higgo yaadu mawɓe.

(2) Doggudu fiɗɗaanga.

(3) Deenowo hittorde ko waɗata e lonngere?

(4) Debbo ɗum gorko, sawru tan woni o jogataako.

(5) Bu’aaɗe maa ɓottaaka accu bu’eteeɗe.

(6) Donngal kusel teddantaa fowru.

(7) Goˈoto mo sollaare.

(8) Haarannde humto hewtataa mawri.

(9) Gaynaako nyiiwa hulataa nyiiwa.

(10) Hoyɗi e ɗon nyaama, harnataa beelaaɗo.

(11) Beelaaɗo jalataa fuutere dottowo nyiiri.

(12) Ɓokki rimi nyaande way moodibbo danyi gujjo.

(13) Caɓɓulle ɓenndi baaɗi mbumi.

(14) Dowru majjataa ngayka mum.

(15) Haarannde karɗo nafataa beelaaɗo.

(16) Joomu conndi kanum defata nyiiri.

(17) Kaarɗo e anndi ko beelaaɗo wontidiri.

(18) Ko ndanewa nyaami hisi, ɓaleewa to nyaami no waatay.

(19) Ko welnana fuu no welay.

(20) Koo moye huwi non no yiɗiri, heɓɓataa ko yiɗi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.