Wagginoore

Tummude Fulfulde ngam koomoye Pullo nyeɗa yara. Daga duuɓi dutal, ennen Fulɓe en ekkita sukaaɓe haa e mawɓe taali ngam annden jonnde duuniyaaru. Hannde Fulɓe ɗuɓɓe anndaa taali ngam ɓe ekkitaaka nden boo ɓe nanataaɗi. Raa wigeere to nanata nden ekkitooɗa taali nder Fulfulde ngam ekkitaa woɓɓe haade maaɗa: 

Raa to keɓata deftee taali dow wagginoore:

Taalol Ɓii Laamiiɗo

Taale Taale Fulɓe

Taale Taale Fulɓe Deftere 2

Raa to nanata taali dow wagginoore:

Audio file

Taalol Lawliraaɓe Ɗiɗo

Audio file

Taalol Maduujo Mottowo

Audio file

Taalol Marayayel e Sanalel

Audio file

Taalol Ndotiijo Mbiiɗo Ti'ay

Audio file

Taalol Ndotiijo Mbiiɗo Ti'ay

Audio file

Taalol Moodiboo e Maagujo

Audio file

Taalol Pullo Durowo

Audio file

Taalol Rewɓe Tato Lawriraaɓe

Audio file

Taalol Sukayel Marayayel

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.