Hammude

E woodi bandi Fulfulde dow hammunde. Ɗiˈi balndi e ɗi meta dow ko saawani hammunde. Tammunde e hammunde kannjum jogi ko neɗɗo wawata waɗa. To a woodi tammunde dow huunde, too a waaway ngaɗaande. To tammunde ittaama, to walaa ko hokkata tiinaare.

Raa to janngata balndi dow Hammunde:

(1) Allah maɓɓataa fala.

(2) Daga wayilɓe gaɗayi femmborki, hore jiggawal e femmbi.

(3) Diilaye mawri waatataa hikka.

(4) Ɗokko yettataa Allah sey to o yi’i bumɗo.

(5) E manngu ni nyiiwa ɓuri mboja, ammaa naaˈ waaluuki e ladde.

(6) Heccere arti ɓenndunde yanoyki.

(7) Bumɗo mo pinaari.

(8) Ngam dutal/ciilal fiiri haɗataa buubel maa fiira.

(9) Tallotoongal mooƴataa.

(10) Walaa ko naange wawdi e luttaangal hiite.

(11) Allah wijataa wijaaye meere.

(12) Dogga mayde/ waade, suuɗo to yennaande.

(13) Danyuki meerejo, ndikka rufuki reedu.

(14) Dow kayeejo semta, ndikka laahira heɓa koɗo.

(15) Fiya dogga naaˈ ɗum ngorgaaku.

(16) Kaayɗiniiɗum, ngeelooba nder holbaaru.

(17) Kokku ɗoma karoori, a haɗataa ɗum laral.

(18) Kokkuɗoma seɗɗan hannde, jaango no hokkete ɗuɗɗum.

(19) Pallaandi hulataa luuro legal.

(20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.